آموزش آزمون علیت گرانجر در ایویوز

آموزش های جلسه ای ایویوز

علیت یکی از مسائل اساسی در بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی است، زیرا تعیین جهت علیت، موضوع درخور توجهی در اقتصاد است. تعیین جهت علیت، برای متغیرهایی مورداستفاده قرار می‌گیرد که مبانی نظری صریحی در مورد آن‌ها وجود ندارد. روش مرسومی که برای بررسی علیت مطرح‌شده است، موسوم به آزمون علیت گرانجر است.

برای آزمون علیت در Eviews به‌صورت زیر عمل می‌کنیم:

Quick ——————– Group Statistics————— Granger Causality Test

با انتخاب مسیر فوق، پنجره‌ای با عنوان Series List باز می‌شود که در آن نام متغیرهای موردنظر را وارد می‌کنیم.

با انتخاب ok پنجره کوچکی با عنوان Lag Specification باز می‌شود که در آن تعداد وقفه‌هایی را که لازم است به متغیرها بدهیم وارد می‌کنیم.

در اینجا لازم است که وقفه‌های مختلف را بررسی کنیم، زیرا ممکن است بین ۲ متغیر، در وقفه‌های کوتاه رابطه علیت وجود نداشته باشد، ولی با وقفه‌های طولانی‌تر بین آن‌ها رابطه علیت به وجود آید.

در جدول نتیجه آزمون علیت گرانجر، عبارت “X does not Granger Cause Y” بیانگر این فرضیه است که ” X علت Y نیست”. حال برای این فرضیه، اگر مقدار F بزرگ‌تر از F جدول باشد، یا مقدار احتمال آنکه در ستون آخر داده می‌شود، کوچک‌تر از پنج صدم باشد، در این صورت فرضیه فوق رد می‌شود. این بدان معنا است که “X علت Y است”.

در نوشت یار یک دوره آموزشی ایویوز ویژه تحلیل آماری تهیه کرده ایم.

برای ورود به صفحه دوره آموزش ایویوز مراجعه کنید.

نوشت‌یار پیشنهاداتی برای شما داره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.