دانلود ۱۰ مقاله فارسی حسابداری – مجموعه ۱

مقالات فارسی حسابداریدر این مجموعه شما ۱۰ مقاله فارسی حسابداری را دانلود خواهید کرد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﺳﻮد

چکیده مقاله: عدم اطمینان محیطی، نوسانات سودهای گزارش شده توسط شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و عدم تقارن اطلاعاتی موجود میان مدیران و سرمایه‌گذاران را برجسته‌تر می‌کند. یافته‌های تحقیقـات بسیاری مؤید آن است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری، سود هموار و کم نوسان را تـرجیح می‌دهند. در این راستا مدیران تلاش می‌کنند سود و نرخ رشد آن را هموار کننـد. تحقیـق حاضـر بـر آن است تا به بررسی تأثیر عدم اطمینان موجود در محیط فعالیت شرکت بر محتوای اطلاعاتی هموارسـازی سود ) ع بازار نسبت به هموارسازی سود از طریق تأثیر بر بازده قیمتی (، بپردازد. در این پژوهش عدم اطمینان محیطی با پنج معیار تغییرپذیری فروش، تغییرپذیری بازده، تغییرپذیری سـود، پراکنـدگی و خطای پیش‌بینی سود هر سهم سنجیده می‌شود. برای اندازه‌گیری هموارسازی سـود مـدل تعـدیل شـده جونز به‌کار رفته است. آزمون فرضیات با استفاده از تجزیه‌وتحلیل رگرسـیون حـداقل مربعـات معمـولی)OLS(انجام شده است. جامعهٔ آماری پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های ۸۵ تـا ۸۹ می‌باشد که از میان آنها، ۱۳۶ شر با استفاده از روش حذف سیستماتیک به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که عدم اطمینان موجـود در محـیط فعالیـت شـرکت بـر محتـوای اطلاعاتی هموارسازی سود تأثیر ندارد.

بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت‌های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران

بیشتر پژوهش‌های مدیریت سود که در ایران صورت گرفته، بر روی اقلام تعهدی غیرعادی تمرکز داشته است. این در حالی است که مدیریت سود از دو طریق اقلام تعهدی و فعالیت‌های واقعی صورت می‌گیرد و این دو مدیریت سود مکمل یکدیگر هستند ) سانجایا و ساراگیه، ۲۰۱۲ (. از آنجایی که طبق پژوهش جونز و همکاران) ۲۰۰۸ (، اقلام تعهدی در نهایت منجر به تقلب می‌شود، تا کنون پژوهشی از بابت ارتباط بین دو مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکت‌های مشکوک به تقلب صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی ارتباط این دو مدیریت سود در شرکت‌های مشکوک به تقلب بورسی ایرانی پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل این ارتباط از روش تحلیل پانلی استفاده شده است. در جهت تجزیه و تحلیل مذکور از اطلاعات ۱۰۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که مشکوک به تقلب می‌باشند، در دوره زمانی ۱۳۹۲- ۱۳۸۷، استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از این است که مدیریت سود واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت‌های بورسی مشکوک به تقلب، در سطح اطمینان ۹۵ درصد، تأثیر منفی و معنی داری دارد. در نتیجه، پژوهشگران، استاندارد گذاران و حسابرسان بایستی به هر دو مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکت‌های مشکوک به تقلب توجه لازم داشته باشند. همچنین بایستی کیفیت حسابرسی در شرکت‌های مشکوک به تقلب بورسی ایرانی تقویت شود
واژگان کلیدی: مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی، تقلب، اعضای موظف، نوع حسابرس.

عنوان مقاله: هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیرهای حسابداری محرک ریسک

عنوان مقاله: هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی‌های سود

توان رقابتی محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام

واحدهای تجاری برای باقی ماندن در بازار رقابت، توان رقابت محصولات خود را ارتقاء می‌دهند. این موضوع می‌تواند موجب کاهش هزینه تأمین مالی از جمله هزینه حقوق صاحبان سهام شود. از این رو، هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین توان رقابتی محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام است. داده‌های مورد استفاده شامل نمونه‌ای مرکب از ۱۳۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه از الگوی رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده‌های مقطعی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد توان رقابتی و هزینه حقوق صاحبان سهام دارای رابطه معنی دار و معکوس با یکدیگر می‌باشند. به بیان دیگر با افزایش توان رقابتی، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می‌یابد. همچنین نسبت بدهی دارای رابطه معنی دار مثبت و اندازه شرکت دارای رابطه معنی دار معکوس با هزینه حقوق صاحبان سهام می‌باشد.

تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

افشای صحیح و به موقع اطلاعات، از جمله ابزارهای با اهمیت مدیران شرکت‌ها جهت کاهش هزینه سرمایه می‌باشد. با این حال به نظر می‌رسد، شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر مزایای بیشتری را از بهبود و بالا بردن میزان افشا کسب می‌نمایند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اندازه شرکت در تعدیل رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام می‌باشد. در واقع در این تحقیق برخلاف پژوهش‌های پیشین که اندازه شرکت به صورت یک متغیر کنترلی ظاهر می‌شد، از متغیر اندازه شرکت به منظور بررسی تعدیل رابطه بین افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده می‌کنیم. دوره زمانی مورد بررسی بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، که بعد از اعمال محدودیت های مربوط به انتخاب نمونه، ۹۸ شرکت عضو به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی انتخاب شده است. به طور کلی، نتایج به‌دست آمده از پژوهش فوق نشان می‌دهد که رابطه منفی و معنی داری بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام، برای گروه شرکت‌های بزرگ وجود دارد، اما همچنین رابطه‌ای برای گروه شرکت‌های کوچک‌تر از میانگین قابل مشاهده نیست. سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان در بازار می‌توانند با این تحقیق اطلاعات بسیار خوبی در مورد امتیازات افشا و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت، با توجه به اندازه آن، به‌دست آورند که می‌تواند موجب تحرک آن‌ها در بازار و به نوعی تغییر در وضعیت بازار بورس داخل کشور و توجه بیشتر به افشا شرکت‌ها و رتبه افشا و اندازه شرکت‌ها گردد.

بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبتهای مالی

در این پژوهش، ابتدا به اندازه‌گیری میزان هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران پرداخته شد و برای این کار از همبستگی منفی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سودهای از پیش تعیین شده استفاده شد. انگیزه اصلی این پژوهش، دریافت این مطلب است کـه آیـا شرکت‌های پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران به علت اعمال نظر بر قیمت بازار سهام، اقدام به هموارسازی سود می‌کنند یـا خیـر. بـدین ترتیب، در فرضیه اصلی این پژوهش، به بررسی و شناسایی اثر هموار سازی سود بر قیمـت بـازار سـهام شرکت‌ها پرداخته شد. در ادامه، عوامل مؤثر بر رفتار هموارسازی سود شرکت‌ها بررسـی شـد. بـدین ترتیـب، در فرضیه‌های فرعی، نسبت نقدینگی ) نسبت جاری (، نسبت بدهی) پوشش بهره (و نرخ سودآوری) بازده حقوق صـاحبان سـهام (به عنوان متغیرهای مستقل و هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در این پژوهش، تعداد جامعه آماری برای یک دوره زمانی ۱۲ ساله) ۱۳۸۷-۱۳۷۶ (، نهایتاً به ۱۶۳ شرکت رسید. نتایج پژوهش بیانگر این بـود کـه هموارسازی سود باعث افزایش در قیمت بازار سهام شرکت‌ها می‌شود و نسبت‌های جـاری، پوشـش بهـره و بـازده حقوق صاحبان سهام با هموارسازی سود همبستگی منفی دارند.
واژه‌های کلیدی: هموارسازی سود، قیمت بازار سهام، نسبت جاری، نسبت پوشش بهره، بازده سرمایه

بررسی رابطه بین نسبت بدهی وهزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

در این مطالعه رابطه بین نسبت بـدهی و هزینـه سـرمایه در شرکت‌های پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۸۵ – ۱۳۸۱ مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت. فـرض اصـلی این تحقیق بیان می‌کند بین نسبت بدهی و هزینـه سـرمایه در شرکت‌های پذیرفتـه شـده در بورس رابطه معنی داری وجود دارد. برای بررسی این فـرض یـک بـار ایـن رابطـه بـرای کـل اعضای نمونه بررسی شد و بار دیگر شرکت‌ها بـه دو گـروه اهرمـی و غیـر اهرمـی تفکیـک گردیدند که یک گروه به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر گـروه کنتـرل در نظـر گرفتـه شـد. روش تحقیق این فرض نیمه تجربی می‌باشد. از اهداف دیگر این تحقیق بررسی رابطه ریسک تجاری و سود خالص با نسبت بدهی می‌باشد. تحقیـق حاضـر از نظـر روش کلـی تحقیـق ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ مبتنی بر تجربیات گذشته یا پس رویدادی است. یافته‌های تحقیـق حـاکی از عدم وجود یک رابطه معنی دار بین نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازده حقوق صـاحبان سـهام است در ایران است. در حالی که رابطه معکـوس در صـد تغییرات سـود خـالص و ریسـک تجاری با نسبت بدهی و عدم استقلال ) وابست(آنها با این نسبت اثبات شده است.
واژگان کلیدی: اهرم، ریسک تجاری، هزینه سرمایه، نسبت بدهی، بازده حقوق سهام عادی

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت

تصمیمات تأمین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و استفاده مطلوب از منابع مالی به‌دست آمده وتوان باز پرداخت بدهی و تلاش در جهت افزایش واحد تجاری از طرف دیگر از جمله مسائلی است که برای تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به ۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، تلاش می‌کند تا به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت بپردازد. این اطلاعات از صورهای مالی موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی همچون نرم افزار تدبیر پرداز استخراج شده‌اند. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است؛ نتایج آزمون فرضیه‌ی پژوهش نشان می‌دهد در شرکت‌هایی که عملکرد پایینی دارند، رابطه منفی و معناداری بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌ها وجود دارد،.
واژه‌های کلیدی: فرصت رشد، نسبت بدهی، سرمایه گذاری و اندازه.

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهیها با کارآیی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی‌ها با کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را ۹۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند که در قلمرو زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۵ مورد بررسی واقع شده‌اند. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از دو شاخص ) کارایی سرمایه گذاری بر اساس دارایی‌های غیر جاری و شاخص سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در سرمایه گذاری‌های بلند مدت(و برای شاخص کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش به عنوان جانشین کیفیت گزارشگری و برای ساختار سررسید بدهی، نسبت بدهی بلند مدت به کل بدهی‌ها به منزله نماینده ساختار سررسید بدهی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین کیفیت صورت‌های مالی و سررسید بدهی‌ها با کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: کارایی سرمایه گذاری بر اساس دارایی‌های غیر جاری، سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در سرمایه گذاری‌های بلند مدت، کیفیت گزارشگری مالی، ساختار سررسید بدهی‌ها.

فرمت فایل ها: پی دی اف

موارد موجود در این بسته: تعداد ۱۰ مقاله فارسی حسابداری

نکته: بلافاصله پس از خرید لینک‌های دانلود مستقیم برای شما فعال می‌شود.

دانلود ۱۰ مقاله فارسی حسابداری – مجموعه ۱
4 (80%) 2 vote[s]

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به مناسبت یک سالگی و اولین تولد نوشت یار با وارد کردن کد yar98 در سبد خرید تا 15 اردیبهشت 20 درصد تخفیف بگیرید.
+