دانلود ۱۱ مقاله فارسی حسابداری – مجموعه ۲

مقالات فارسی حسابداریدر این مجموعه ۱۱ مقاله فارسی شده حسابداری را دانلود خواهید کرد.

تأثیر ویژگی‌های شرکت بر بازده مورد انتظار محاسبه‌شده به روش هزینه‌ی سرمایه‌ی ضمنی ترکیبی

با توجه به نارسایی مدل‌های سـنتی درزمینه‌ی تخمـین نـرخ بـازده مـورد انتظـار سهامداران، در سال‌های اخیر مدل جدیدی برای محاسبه‌ی نرخ بازده مذکور مطرح‌شده است. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، محاسبه‌ی نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بر مبنای روش هزینه‌ی سرمایه‌ی ضـمنی ترکیبـی )CICC(و همچنـین بررسـی تـأثیر ویژگی‌های شرکت) اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ رشد دارایی‌ها و اهرم مالی(بـر بازده مذکور است. نمونه‌ی آماری شامل ۸۰ شرکت پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهران، در بازه زمـانی ۱۳۸۰ تـا ۱۳۹۰ اسـت. در ایـن پـژوهش بـرای آزمـون فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیون چندگانه بر اساس داده‌های ترکیبـی اسـتفاده شـده اسـت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مـالی بـر بـازده مـورد انتظار به روش CICC تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نرخ رشـد دارایی‌ها بـر بـازده مذکور تأثیر منفی و معناداری دارد.
واژه‌های کلیدی: هزینه‌ی سرمایه‌ی ضمنی، نرخ بـازده مـورد انتظـار سـهام بـه روش CICC، رشد دارایی‌ها، اهرم مالی.

رابطه‌ی خصوصی سازی و ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی با سرعت گزارشگری و عملکرد مالی

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه‌هایی را که در گذشته دولتـی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه‌ی آن با سازوکارهای نظام راهبـری شـرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با اسـتفاده از معیارهـای تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره، مالکیت مـدیریتی، مالکیـت نهـادی و نوع) کیفیـتـﺖ ( حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پـنج معیـار و سـرعت گزارشـگری بـا در نظـر گرفتن تاریخ تصویب صورت‌های مالی در مجمع عمومی سـالانه ی صـاحبان سـهام عـادی اندازه گیری شد. در این راستا اطلاعات ۳۸ شـرکت پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهران برای دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۲ با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌ها مورد بررسی قـرار گرفـت.
نتایج نشان داد عملکرد مالی چنین بنگاه‌هایی بعد از خصوصی سـازی بـه گونـه ای معنـادار افزایش یافته است و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره و نوع) کیفیـت( حسابرس رابطه‌ی معناداری دارد. سرعت گزارشگری مالی پس از خصوصی سازی نیز گرچه بهبود یافته است، اما معنادار نیست و مالکیت نهادی رابطه‌ی معناداری با بهبود آن دارد.
واژه‌های کلیدی: نظام راهبری شرکتی، سـرعت گزارشـگری مـالی، عملکـرد مـالی، خصوصـی سازی، تغییر بستر قانونی

نقش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا در افزایش اعتبار تجاری: رویکرد متغیرهای ابزاری

چکیده: یکی از راه‌های افزایش اعتبار تجاری، کاستن از عدم تقـارن اطلاعـاتی موجـود بـین خریدار و فروشنده است. خریداران می‌توانند با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیـت افشـا، اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت و عملکرد مالی خود به فروشـندگان عرضـه کننـد؛ عـدم تقارن اطلاعاتی موجود را کـاهش دهنـد و از ایـن طریق موجـب افـزایش اعتبـار دریافتی از فروشندگان شوند. پژوهش حاضر، رابطهٔ کیفیت گزارشگری مالی و کیفیـت افشـا را بـا میـزان اعتبار تجاری در ۱۴۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۳ تـا ۱۳۹۵ بررسی کرده است. به دلیل درون‌زا بودن دو متغیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون با متغیرهای ابزاری و برآوردگـر حـداقل مربعـات دو مرحله‌ای )۲SLS(استفاده شد و مقایسه‌ای میان نتایج آن با یافته‌های رویکرد حداقل مربعات معمولی)OLS(به عمل آمد. نتایج رویکرد متغیرهای ابزاری نشان می‌دهد بـا افزایش کیفیـت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، میزان اعتبار تجاری افزایش می‌یابد. با این حال، نتایج رویکـرد حداقل مربعات معمولی فقط گویای تأثیر مثبت و معنادار کیفیت افشا) و نه کیفیـت گزارشـگری مالی(بر اعتبار تجاری است.
واژه‌های کلیدی: اعتبار تجاری، کیفیت افشا، حداقل مربعات دو مرحله‌ای، کیفیـت گزارشگری مالی، متغیرهای ابزاری.

بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه‌گذاران

چکیده: پس از شکل گیری نظریهٔ مالی رفتاری، سمت و سوی تحقیقات تجربی در ایـن حـوزه به بررسی ارتباط میان تمایلات سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام سوق داده شده است و در این زمینه که کدام عوامل بر خطاهای رفتاری سرمایه گذاران مؤثر بوده و چگونه می‌توان آنها را تعدیل کرد، بحثی صورت نگرفته است؛ از این رو، هـدف ایـن پـژوهش بررسـی تـأثیر کیفیـت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه گذاران اسـت. بـدین منظـور نمونه‌ای متشکل از ۵۶۰ سال ـ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ با استفاده از رگرسـیون چند متغیره بررسی شد. نتـایج پـژوهش نشـان داد کیفیـت اطلاعـات حسـابداری بـا تمـایلات سرمایه گذاران دارای رابطهٔ منفی و معنادار و عدم اطمینان اطلاعاتی با تمایلات سـرمایه گذاران دارای رابطهٔ مثبت و معنادار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد افـزایش کیفیـت اطلاعـات حسابداری و کاهش عدم اطمینـان اطلاعـاتی ، شـدت رفتارهـای احساسـی سـرمایه گـذاران در قیمت گذاری سهام را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، نتایج تحلیل بیشتر نشان داد در دوره‌هایی که سرمایه گذاران خوش بین‌تر هستند، تمایل دارند پیش بینی‌های خوش‌بینانه‌تری بـرای قیمـت سهام با کیفیت اطلاعات پایین‌تر و عدم اطمینان اطلاعات بیشتر داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: تمایل سرمایه گذاران، عدم اطمینان اطلاعاتی، قیمت سهام، کیفیـت اطلاعـات حسابداری، مالی رفتاری.

خطای حسابرسی: تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیل گر مالکیت خانوادگی

چکیده: درصد تجدید ارائهٔ صورت‌های مالی و به تبع آن خطای حسابرسی در ایـران بـه شـدت بالاست و در عین حال، تأخیر در گزارش حسابرسی هم به شـدت در حـال نـزول اسـت . اگرچـه تحقیقاتی درباره عوامل مؤثر بر خطای حسابرسی وجود دارد، اثر تأخیر در گزارش حسابرسی بـر خطای حسابرسی با نقش تعدیل گر مالکیت خـانوادگی تـا کنـون آزمـون نشـده اسـت. یکی از عواملی که موجب افزایش توانایی کشف حسابرس می‌شود، تلاش حسابرسی یـا مـدت زمانی است که حسابرس برای رسیدگی‌ها صرف می‌کند؛ بنابراین می‌توان پیش بینـی کـرد تـأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی رابطهٔ منفی دارد. تحلیـل مـدل های رگرسـیونی نشـان می‌دهد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی نوع اول رابطهٔ معنـاداری نـدارد ، امـا بـا خطای حسابرسی نوع دوم رابطهٔ منفی و معناداری برقـرار مـی کنـد. همچنـین، بـین مالکیـت خانوادگی با خطای حسابرسـی نـوع اول رابطه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد، امـا بـا خطـای حسابرسی نوع دوم رابطهٔ معناداری ندارد. سایر یافته‌ها نیز نشـان مـی دهـد مالکیـت خـانوادگی رابطهٔ تأخیر در گزارش حسابرسی و خطای حسابرسی نوع دوم را تعدیل نمی‌کند.
واژه‌های کلیدی: تأخیر در گـزارش حسابرسی، تجدیـد ارائــهٔ صورت‌های مـالی، خطای حسابرسی نوع اول، خطای حسابرسی نوع دوم، مالکیت خانوادگی

بررسی نقش توانمندسازی روان‌شناختی حسابرسان بر رعایت آیین رفتار حرفه‌ای با تأکید بر نقش تعدیلی جایگاه سازمانی و سابقهٔ کار

چکیده: جریان تخصیص سرمایه بر اساس اطلاعات مالی ارائه شده از طریق گزارشگری مالی صورت می‌پذیرد. در این رابطه، حسابرسـی ابـزاری بـرای ارتقـا ی کیفیـت صـورت هـای مـالی شرکت‌ها شناخته شده و برای آن که حرفهٔ حسابرسی بتواند به طور منظم به وظایف خـود عمـل کند، وجود آیین رفتار حرفه‌ای ضروری است. از این رو، هـدف پـژوهش حاضـر بررسـی نقـش توانمندسازی روان شناختی حسابرسان بر رعایت آیین رفتار حرفه‌ای با تأکیـد بـر نقـش تعـدیلی جایگاه سازمانی و سابقهٔ کار است. داده‌های پـژوهش از طریـق ۲۸۸ پرسشنامهٔ برخطی کـه حسابرسان شاغل در مؤسسه‌های حسابرسی عضـو جامعـ هٔ حسـابداران رسـمی تکمیـل کردنـد، گردآوری شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که متغیر توانمندسازی روان شناختی حسابرسـان در محیط کاری، بر رعایت آیین رفتار حرفه‌ای تأثیر بسزایی دارد. همچنین، سابقهٔ کاری می‌تواند به عنوان متغیر تعدیل گر، در تبیین رابطهٔ بین توانمندسازی روان شـناختی و رعایـت آیـین رفتـار حرفه‌ای بین حسابرسان مستقل، افزون بر نقش مستقیم و معناداری که ایفا می‌کند، بـه تقویـت رابطهٔ یاد شده کمک شایانی کند.
واژه‌های کلیـدی: آیـین رفتـار حرفـه ای، توانمندسـازی روان شـناختی، حسابرسـان مسـتقل، مدل سازی معادلات ساختاری ) تحلیل مسیر.

روش‌های تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی

راهبــرد تأمیــن مالی در شــرکت ها از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری اســت. از اهداف مهم تأمیــن مالی، انجام ســرمایه گذاری در شــرکت ها برای سود آوری بیشــتر اســت. طرق مختلف تامین مالی، شامل تأمین مالی داخلی و خارجی یا ترکیبی از این دو نوع است. (جهان خانی و کنعانی امیری،۱۳۸۵)

واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی

هدف از گزارش حاضر واکاوی ابعاد مختلف اقتصادی وضع مالیات بر سود سپرده است. مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه ۲۲ ) G20 (نشان می‌دهد که در ۱۸ کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند و یا جز درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند و صرفاً در عربستان سعودی این درآمد مانند ایران معاف از پرداخت مالیات است. همچنین بررسی نرخ سود حقیقی)نرخ سود اسمی منهای تورم ( سپرده‌های بانکی در این کشورها نشان می‌دهد که نمی‌توان مثبت بودن نرخ سود را به‌عنوان شرط لازم برای اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی قلمداد کرد و در هر صورت این درآمد باید مانند سایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود تا موجب انحراف در تصمیمگیری سرمایه‌گذاری افراد نشود و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند. علیرغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور باید ملاحظاتی مد نظر قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، کشش عرضه سپرده‌های سرمایه‌گذاری)حساسیت سپرده‌گذاران به نرخ بهره(در نظام بانکی است که تعیینکننده سهم سپرده‌گذاری و تسهیلاتگیرنده از مالیات بر سود سپرده‌هاست. در حال حاضر بهدلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده‌های بانکی این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیمگیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می‌کند.

اثر مخارج مالی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (آزمون فرضیه (C.O.E

چکیده: مخارج مالی دولت، تأثیر مهمی در سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند و در نتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاست‌های رشد و ثبات اقتصادی محسوب می‌شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مخارج مالی ) مخارج جاری و سرمایه‌ای دولت، کسری بودجه(بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران، بر اساس فرضیه اثر برون رانی با استفاده از روش‌های خود رگرسیون برداری و مدل تصحیح خطا، در دوره زمانی ۱۳۵۰ – ۸۷ است. نتایج نشان داد که افزایش مخارج جاری دولت، اثر برون رانی و افزایش مخارج سرمایه‌ای و سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، اثر درون رانی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، اثر کسری بودجه بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران، منفی است. نتیجه کلی پژوهش حاضر، این است که اعمال انضباط مالی برای مخارج جاری و توسعه سرمایه گذاری عمومی، می‌تواند سرمایه گذاری خصوصی را تقویت کند.

پول و بانکداری در جمهوری اسلامی ایران

در بانکداری ربوی، بیشترین تسهیلات بانکی به صورت وام داده می‌شود. بانک در ایـن نظـام بـا دریافـت پس‌اندازها و سپرده‌ها از اشخاص و مؤسسات به آنان بدهکار می‌شوند و پس از مدتی با توجه به طول مدت و میزان پس‌انداز یا سپرده، اصل و بهره آن را مطابق نرخ از پیش تعیین شده به آنان برمی‌گردانند. دریافت این سپرده‌ها و محاسبه بهره آنها بسیار ساده است و به راحتی انجام می‌گیرد.

مشکل علم اقتصاد کلان پل رومر

چهاردهم سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی، پل رومر اقتصاددان معروف، با انتشار مقاله‌ای جنجالی، سه دهه ادبیات اقتصاد کلان را به چالش کشید. او با اشاره به ۱۰ مورد از مسائل اساسی این شاخه از علم اقتصاد، استدلال می‌کند که چگونه اقتصاد کلان از واقعیات فاصله گرفته و رویکردها و مدل سازی های غول‌های این حوزه دچار کج‌فهمی شده‌اند.

فرمت فایل ها: پی دی اف

موارد موجود در این بسته: تعداد ۱۱ مقاله فارسی حسابداری

نکته: بلافاصله پس از خرید لینک‌های دانلود مستقیم برای شما فعال می‌شود.

دانلود ۱۱ مقاله فارسی حسابداری – مجموعه ۲
5 (100%) 1 vote[s]

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به مناسبت یک سالگی و اولین تولد نوشت یار با وارد کردن کد yar98 در سبد خرید تا 15 اردیبهشت 20 درصد تخفیف بگیرید.
+