آموزش تحلیل آماری با نرم افزار SPSS اس پی اس اس

آموزش تحلیل آماری با نرم افزار SPSS اس پی اس اسنوع آموزش: فایل pdf

حجم: ۱۰ مگابایت

تعداد صفحه: ۳۱۰

نرم‌افزار SPSS یکی از پرکاربردترین برنامه‌های رایانه‌ای برای محاسبات آماری است. این برنامه در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی کاربرد دارد و بسیاری از پژوهشگران حوزه‌های علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی، تربیت‌بدنی و … نیز از این برنامه به‌طور گسترده استفاده می‌کنند.
آموختن برنامه SPSS مفید است چراکه امکان محاسبات آماری بسیاری را فراهم می‌کند و بسیاری از رشته‌های دانشگاهی نیازمند محاسبات آماری هستند، این برنامه جزء واحدهای درسی برخی رشتههای دانشگاهی است و در پیشرفت علمی پژوهشگران و دانشجویان نقش موثری دارد. برنامه SPSS نیازی به یادگیری زبان برنامه نویسی ندارد و از این منظر آموختن این برنامه برای تمامی مخاطبان دانشگاهی و پژوهشگران امکان پذیر بوده و می‌توان با تمرین و مطالعه بر آن مسلط شد. این برنامه به عنوان یک امتیاز برای کسانی که جویایکار و یا خواهان پیشرفت در کار خود هستند تلقی می‌شود.

ویژگی های جزوه آموزشی spss به زبان ساده

 • تا حد امکان از بیانی ساده و روان جهت آموزش استفاده شده است.
 • به آموزش آزمونهای مهم و پرکاربرد پرداخته است.
 • شیوه آموزش تصویری است.
 • شیوه گزارش نتایج توضیح داده‌شده است.
 • تمرین‌های متناسب برای همه آزمونها ارائه شده است.
 • دارای شکلها و نمودارهای آموزشی است که فهم مطالب را آسانتر می‌کند. آموزش‌ها مبتنی بر آخرین نسخه اس پی اس اس می باشد.

فهرست آموزش های موجود در جزوه آموزشی spss اس پی اس اس

ﻓﺼﻞ اول: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS / ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﺎر
ﺟﻤﻌﯿّﺖ آﻣﺎری و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری / ﺳﺎزه، ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی / ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﻤﯽ
ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ / ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای
ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺴﺒﯽ / ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ / ﺗﻔﺎوت آﻣﺎره و ﭘﺎراﻣﺘﺮ
آﻣﺎره / ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﯾﺎ ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری / ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ
آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﻌﻨﯽ داری / ﻓﺮﺿﯿﻪ
اﻧﻮاع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ / ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ / ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه / ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل
آزﻣﻮن ﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮی و ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی / داده

ﻓﺼﻞ دوم: ورود داده ﻫﺎ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﺑﺨﺶ اول: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ورود دادهﻫﺎ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ / ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و وارد ﮐﺮدن دادهﻫﺎ / ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ / وارد ﮐﺮدن داده ﻫﺎ
ﺑﺨﺶ دوم: آﻣﺎده ﺳﺎزی داده ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﭘﺮت
داده ﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ / ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﺠﺪد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ / ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزی

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺗﻮﺻﯿﻒ دادهﻫﺎ و ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی آﻣﺎری

ﺑﺨﺶ اول: ﺗﻮﺻﯿﻒ دادهﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽﻫﺎ
ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭼﺎرک
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ / ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﺪ  / ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
وارﯾﺎﻧﺲ / ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات / داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ / ﻧﻤﻮدار داﯾﺮه ای
ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﯿﻠﻪ ای ﻧﻤﻮدار ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام

ﺑﺨﺶ دوم: ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ
ﺧﻄّﯽ ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻢﺧﻄﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ / ﺗﺒﺪﯾﻞ دادهﻫﺎ
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﮔﺰﯾﻨﺶ دادهﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن داده ﻫﺎ
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻮردﻫﺎ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ

ﺑﺨﺶ اول: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ
ﺑﺨﺶ دوم: ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ

ﺑﺨﺶ اول: ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آزﻣﻮن ﻓﯽ و وی ﮐﺮاﻣﺮ
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎی اﺳﺘﻘﻼل / آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ
آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن / آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺟﺰﺋﯽ
ﺑﺨﺶ دوم: آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ آزﻣﻮن t ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای
آزﻣﻮن t ﻣﺴﺘﻘﻞ / آزﻣﻮن t ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ راﻫﻪ
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: آزﻣﻮن ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه / ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم: آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ آزﻣﻮن ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻣﺠﺬور ﮐﺎی
آزﻣﻮن وﯾﻠﮑﺎﮐﺴﻮن / آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ
آزﻣﻮن ﻣﺎن- وﯾﺘﻨﯽ / آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ
راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮن آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ

نکته: بلافاصله پس از خرید لینک‌های دانلود مستقیم برای شما فعال می شوند.

10000 تومان – خرید
آموزش تحلیل آماری با نرم افزار SPSS اس پی اس اس
5 (100%) 2 vote[s]

ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظرات
 1. شهریار می گوید

  هزینه رو پرداخت کردم و پروسه‎ی خرید کامل انجام شد و روی تکمیل خرید هم کلیک کردم اما خبری از لینک دانلود نیود…نتونستم فایل پی دی اف رو دانلود کنم…

  1. امیرعباس کریمی می گوید

   سلام دوست عزیز
   بله سرور های فایل به روز رسانی شد و می تونید با سرعت بالا فایل رو دانلود کنید.
   موفق باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به مناسبت یک سالگی و اولین تولد نوشت یار با وارد کردن کد yar98 در سبد خرید تا 15 اردیبهشت 20 درصد تخفیف بگیرید.
+